A Magyar Vallástudományi Társaság rövid bemutatása

A Magyar Vallástudományi Társaság általános célja a vallás mint jelenségegység és jelenségcsoport tudományosan széles körű és elmélyült felkészültségen alapuló vizsgálata. Támogatja az interdiszciplináris kutatásokat a vallásfenomenológia és vallásszociológia, a vallástörténet és valláselmélet, a vallásantropológia és valláspszichológia, a vallási művészetelmélet és művészettörténet, végül a vallásfilozófia és vallásteológia körében. Mindezen keresztül a Társaság a vallástudomány mint akadémiai diszciplína kibontakozását szolgálja. A Társaság működése magában foglalja előadások, konferenciák, szimpóziumok szervezését, a papíralapú, illetve digitális szövegkiadást, eseményrögzítést, valamint mindazon tevékenységet, amelyet a Társaság a maga számára meghatároz.  
 
 
A Magyar Vallástudományi Társaság emblémája két imára kulcsolt kéz stilizált képét mutatja. Az "összekulcsolt kéz" az egyik legősibb imagesztus, amely dokumentáltan fennmaradt. Jelentése egyszerre könyörgés és közösség; kérés és összetartozás úgy evilági, mint túlvilági értelemben. A gesztus történetileg egyes sumér uralkodók kéztartásától a zsidóság körében leírt imapozíción keresztül a kereszténységben honos kéztartásig terjed. Mára egyetemes jelképpé vált. Az emblémát Halmy Miklós festőművész munkája nyomán Kaszta Mónika rajzolta.